Regulamin sklepu internetowego www.kidbe.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem http://www.druknijonline.pl 

 2. Sprzedawcą i właścicielem sklepu jest Renata Kopciewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą COMBO MEDIA z siedzibą w Dąbrówkach
  ul. Starowiejska 46, 16-010 Dąbrówki, NIP: 966 182 68,

 1. Dane kontaktowe Sprzedawcy:

COMBO MEDIA 

Akacjowa 30

16-020 Czarna Białostocka

Zamówienia telefoniczne: 793703904

e-mail: pomoc@kidbe.pl

4. Sklep internetowy www.kidbe.pl prowadzi za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż detaliczną różnego rodzaju odzieży, tekstyliów i akcesoriów szytych.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełniania przez system teleinformatyczny Klienta minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 9 lub nowszej lub Google Chrome w wersji 27 lub nowszej (włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Java script).

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

7. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z treścią i akceptacja niniejszego Regulaminu. 

§ 2 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Rozpoczęcie korzystania ze sklepu internetowego może odbyć się na dwa sposoby: 

 1. poprzez rejestrację, należy wypełnić formularz rejestracyjny, 

 2. bez konieczności rejestracji.

 1. Rejestracja następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i zaakceptowanie formularza zamówienia udostępnianego na stronie sklepu internetowego. 

 2. Warunkiem rejestracji oraz zamówienia bez rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.

 3. Informacje podane przez Klienta podczas rejestracji, wymagane przy zakupach bez rejestracji albo przy zakupach przez telefon, powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem celem ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób:

 1. poprzez stronę internetową:

 2. drogą e-mailową.

 1. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej lub e-maila można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15, w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane następnego dnia roboczego.

 2. Klient po zarejestrowaniu konta i zalogowaniu się na stronie internetowej z wykorzystaniem właściwego loginu i hasła (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie, bez konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia w tym archiwalne (zrealizowane). Natomiast klient chcący wprowadzić zmiany lub anulować złożone zamówienie, które nie zostało przekazane do realizacji czy dokonać zmiany adresu wysyłki musi skontaktować się telefonicznie.

 3. Klient może złożyć jednorazowe zamówienie bez konieczności zakładania konta w sklepie internetowym.

 4. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka, a następnie wskazanie sposobu płatności i dostawy, danych niezbędnych do wystawienia faktury Vat, jeśli Klient żąda wystawienia takiej faktury oraz ewentualnych uwag do złożonego zamówienia lub adresu dostawy.

 5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 6. Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail, Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.

§ 4 Ceny i metody płatności

 1. Ceny towarów udostępnionych Klientom na stronie internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy, które ponosi kupujący. 

 2. Cena podana przy każdym  towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych  na jego stronach, bądź wprowadzania w nich zmian.

 3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

   15 1020 1332 0000 1302 1071 9054

   (PKO Bank Polski, Oddział w Polsce). Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta w chwili wpływu całej należności na konto Sprzedawcy,

  2. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej dotpay lub kartą kredytową. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy,

  3. dla pracownika Firmy Kurierskiej lub pracownika Poczty Polskiej (za pobraniem).  Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta w chwili otrzymania dodatkowego ich potwierdzenia elektronicznego (kliknięcia w odpowiedni link) lub otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia. 

 4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar oraz w przypadku wysyłki, kosztów jej wykonania.

 5. Szczegółowa opłata za dostawę towarów podana jest przy każdej ofercie sprzedaży, a jej wysokość zależna jest w szczególności od wybranego sposobu dostawy oraz rodzaju, gabarytów i ciężaru towaru.

§ 5 Wysyłka towaru

 1. Sklep internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski i poza jej granicami, z zastrzeżeniem że warunki dostawy za granice Polski powinny być uzgadniane indywidualnie ze Sprzedawcą.

 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru towarów:,

 1. przesyłka Pocztą Polską po przedpłacie

 2. przesyłka Firmą Kurierską DPD za pobraniem,

 3. przesyłka Firmą Kurierską DPD po przedpłacie,  

 1. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 7 dni robocze liczone od daty zaksięgowania wpłaty na koncie lub od chwili potwierdzenia złożenia zamówienia w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem.

 2. Czas dostarczenia zamówionego towaru przez:

 1. Pocztę Polską (na terenie Polski) wynosi od 1 do 5 dni robocze,

 2. Firmę Kurierską DPD wynosi 1 - 2 dni robocze,

 1. Do czasu realizacji zamówienia należy dodać czas dostawy zależny od wybranej opcji dostawy przedstawionej w pkt 4.

 2. Do każdego zamówionego towaru dołączany jest paragon lub faktura Vat.

§ 6 Reklamacje

 1. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru w postaci paragonu lub faktury Vat.

Reklamacje można składać pisemnie na adres COMBO MEDIA Renata Kopciewska
Akacjowa 30 16-020 Czarna Białostocka, drogą e-mailową na adres e-mail: pomoc@kidbe.pl, telefonicznie: 793703904, bądź w innej formie.

 1. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

 2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia ich złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na swój koszt na adres: ul.Akacjowa 30 16-020 Czarna Białostocka

 4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 5. Wobec Klienta niebędącego Konsumentem, który zawiera umowę w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Sprzedawca odpowiada na zasadach ogólnych wskazanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.). 

 6. Reklamowany towar jest wysyłany do Klienta Tańszą opcją wysyłki -Poczta Polska

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który jest Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 30 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (podstawa prawna: art. 27  ustawy z dnia 25 grudnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument złoży sklepowi internetowemu, w terminie 30 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie musi zostać przesłane w formie elektronicznej na adres: pomoc@kidbe.pl  lub w formie papierowej na adres: COMBO MEDIA Renata Kopciewska, Akacjowa 30 16-020 Czarna Białostocka

 3. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do sklepu internetowego w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

 4. Sklep internetowy w ciągu 14 dni od otrzymania złożonego przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy). Zwrotu płatności sklep internetowy dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia do sklepu internetowego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Koszt odesłania zwracanego towaru do sklepu internetowego (opakowanie, zabezpieczenie, nadanie) ponosi Konsument.

 6. Przesyłki wysyłane za pobraniem na koszt odbiorcy nie będą odbierane.

 7. Prosimy o solidne zapakowanie i zabezpieczenie produktu oraz oryginalnego opakowania, aby w trakcie transportu nie uległ on zniszczeniu.

 8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 9. Kupującemu niebędącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

 10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie głównej sklepu zakładka "wzór odstąpienia od umowy"

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

 3. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podwykonawców, pracowników lub współpracowników Sprzedającego, świadczących usługi lub wykonujących pracę w związku z realizacją zamówień oraz podmiotom świadczącym usługi w zakresie windykacji. Dane osobowe będą udostępnione powyższym podmiotom wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zamówień i egzekwowania wykonania zawartych umów.

 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe wyłącznie do celów ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Klientami oraz do realizacji zamówień złożonych przez Klientów. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, powierzone dane osobowe są wykorzystywane, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy.

 5. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 9 Newsletter sklepu internetowego 

 1. Kupujący ma możliwość zaprenumerowania Newsletter sklepu internetowego (wiadomości w formie elektronicznej zawierające informacje o aktualnej ofercie Sprzedawcy, promocjach, rabatach i zniżkach). 

 2. Newsletter jest bezpłatny i wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania poprzez wpisanie adresu e-mail w witrynie sklepu internetowego w okienku " Newsletter" i jego wysłanie za pośrednictwem tej witryny.

 3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w koncie Klienta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@kidbe.pl.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 2. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 3. Do rozstrzygania sporów wynikających z umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami właściwy miejscowo będzie sąd powszechny siedziby Sprzedającego. 

 4. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej sklepu internetowego pod adresem www.kidbe.pl do dnia jego odwołania. 

 5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany Regulaminu odnoszą się do zamówień złożonych po wejściu w życie przedmiotowych zmian. Do zamówień przyjętych do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.